Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov na sociálnych sieťach

Úvod Ochrana osobných údajovVyhlásenie o spracúvaní osobných údajov na sociálnych sieťach

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

(sociálne siete)

 

V súlade s Nariadením[1] a Zákonom o ochrane osobných údajov[2] prevádzkovateľ:

 

Obchodné meno:              Hi-Gourmet SK s. r. o.

Sídlo:                           Klincová 35, 82108 Bratislava – mestská časť Ružinov

Registrácia:                 Obchodný register Okresného súdu Bratislava III,

                                           oddiel: Sro, vložka č. 26702/B

IČO :                           35 837 781

(ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“),

spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.  

Toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Vyhlásenie“) poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou a informácie o prístupe k osobným údajom. 

ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sociálne siete

Spoločnosť spracúva osobné údaje na stránkach sociálnych sietí za účelom informovania zákazníkov o ponukách, produktoch, službách, akciách, súťažiach, alebo iných témach a novinkách a za účelom komunikácie s návštevníkmi sociálnych sietí o týchto témach, ako aj za účelom zodpovedania príslušných dopytov ohľadne pochvaly, kritiky, otázky alebo iných podnetov. Základom pre spracúvanie vašich osobných údajov poskytnutých je vo všeobecnosti čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. 

Spoločnosť prevádzkuje nasledovné stránky na sociálnych sieťach:

-      Facebook:  https://www.facebook.com/Hi-Gourmet SK

-      Facebook:  https://www.facebook.com//malongoSK/

 

Popri nás je samostatným prevádzkovateľom aj prevádzkovateľ príslušnej platformy sociálnej siete. V niektorých prípadoch vystupuje pre nás aj ako sprostredkovateľ v súlade s článkom 28 Nariadenia aby nám zabezpečil správu a fungovanie nášho konta na príslušnej sociálnej sieti. Pripomíname, že prevádzkovateľ sociálnej siete je aj samostatný prevádzkovateľ vykonávajúci spracúvanie osobných údajov, na ktoré však máme len obmedzený vplyv ale jeho podmienky ste akceptovali pri registrácii do danej sociálnej siete.  

V prípadoch, kedy môžeme ovplyvniť a určiť podmienky spracúvania osobných údajov, usilujeme sa  v rámci možností poskytnutých nám zo strany prevádzkovateľa sociálnej siete o to, aby bolo spracúvanie osobných údajov realizované v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ako bolo už uvedené, v prípadoch, kedy nám to poskytovateľ platformy sociálnej siete umožnil, dbáme na to, aby naše stránky na sociálnych sieťach boli v súlade s ochranou osobných údajov. Preto najmä nevykonávame na účel reklamy vymedzenie cieľových skupín na základe demografických, záujmových  parametrov ani na základe informácií o polohe, a to ani v prípade ak by nám takéto údaje prevádzkovateľ sociálnej siete sprístupnil. Štatistiky, ktoré nám poskytuje prevádzkovateľ platformy sociálnej siete, môžeme ovplyvniť len v obmedzenej miere, ale nevieme ich vypnúť.  Dbáme avšak na to, aby nám neboli poskytované žiadne dodatočné voliteľné štatistiky.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcovia / Kategórie:

Údaje, ktoré ste pridali na našich stránkach na sociálnych sieťach  ako napr. komentáre, videá, obrázky, lajky, verejné správy, užívateľský profil atď. sa zverejňujú prostredníctvom platformy sociálnej siete a nikdy ich nespracúvame ani nepoužívame na iný účel.  Vyhradzujeme si však v prípade potreby právo vymazať obsah porušujúci právne predpisy, napr. príspevky porušujúce právne predpisy, nenávistné komentáre,  vulgárne komentáre (napr. so sexuálnym obsahom) alebo prílohy (napr. obrázky alebo videá), ktoré porušujú autorské práva, práva duševného vlastníctva, trestnoprávne predpisy alebo etické zásady Spoločnosti.    

Váš obsah môžeme zdieľať na našej stránke, ak ide o funkciu platformy sociálnej siete a komunikujeme s vami prostredníctvom platformy sociálnej siete.  Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nakoľko sme spoločne účastníkom zmluvy sociálnej siete a prijali sme podmienky tejto služby. V niektorých prípadoch môžeme požiť aj oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorý je zdôvodnený záujmom Spoločnosti na rozvíjaní našich vzťahov s verejnosťou a komunikácii s Vami.

Pokiaľ ide o údaje, ktoré nám zašlete dôverne (napr. prostredníctvom funkcie súkromnej správy, listom alebo e-mailom), prenos týchto osobných údajov na tretiu stranu mimo stránky Hi-Gourmet SK a Malongo SK zásadne vylučujeme.  Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 Nariadenia. Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné postúpiť váš podnet na nášho zmluvného partnera (napr. nášho dodávateľa v prípade požiadaviek týkajúcich sa špecifických produktov) za účelom jeho vybavenia. V týchto prípadoch bude váš podnet pred jeho postúpením anonymizovaný takým spôsobom, aby si tretia strana nemohla spojiť tento podnet s vašou osobou. Ak by bolo v konkrétnom prípade nevyhnutné postúpiť tretej strane aj vaše osobné údaje, budeme vás o tejto potrebe vopred informovať a požiadame vás o udelenie príslušného súhlasu.

             

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania:

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s Vaším podnetom (pochvala, kritika, otázka alebo iný podnet) zaslanom prostredníctvom priamej správy na našu stránku na sociálnej sieti, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo Vám bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané resp. trvalo anonymizované (prostredníctvom vymazania všetkých Vašich identifikačných údajov). Uchovávanie údajov 90 dní po zaslaní finálnej odpovede odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu komunikáciu. 

Všetky funkcionality sociálnej siete nespravujeme a neuchovávame my a preto napríklad všetky príspevky zverejnené na našej stránke na sociálnej sieti zostanú po neobmedzenú dobu na časovej osi, ak ich neodstránime z dôvodu aktualizácie základných tém, alebo z dôvodu ich rozporu s právnymi predpismi alebo našimi smernicami, alebo pokiaľ neodstránite príspevok sami.

Výmaz Vašich údajov samotným prevádzkovateľom sociálnej siete nevieme nijako ovplyvniť. Dodatočne sa teda uplatňujú aj zásady ochrany osobných údajov príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete.

Účel spracúvania údajov prevádzkovateľom platformy sociálnej siete

Prevádzkovateľ platformy sociálnej siete používa webtracking. Webtracking sa môže vykonať  nezávisle na tom, či ste prihlásený alebo registrovaný na platforme sociálnej siete.  Žiaľ, ako sme už uviedli, nemôžeme ovplyvniť  metódy webtrackingu platforiem sociálnych sietí, a teda ani nemôžeme tieto napr. vypnúť.

Nemožno vylúčiť, že prevádzkovateľ platformy sociálnej siete  používa Váš profil a údaje o Vašom správaní napr. na vyhodnotenie Vašich zvykov, osobných vzťahov, záľub a podobne a že Spoločnosť nemá žiadny vplyv na spracúvanie alebo postupovanie Vašich údajov prevádzkovateľom platformy sociálnej siete.  

 

 

 

Bližšie informácie ohľadne spracúvania osobných údajov prostredníctvom poskytovateľov platformy sociálnej siete a ďalších možností vyjadriť nesúhlas nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušného prevádzkovateľa:

Facebook:https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370

 

Informácia podľa čl. 26 ods. 2 Nariadenia: S prevádzkovateľom služieb sociálnych sietí existuje vzťah podľa čl. 26 ods. 1 Nariadenia EÚ (spoločná zodpovednosť). Prevádzkovateľ služieb sociálnych sietí v tomto rámci prevádzkuje celú IT infraštruktúru týchto služieb, má vlastné  zásady ochrany osobných údajov, udržuje s Vami osobitný užívateľský vzťah (pokiaľ ste registrovaným užívateľom služieb sociálnych sietí) a je spoločne so Spoločnosťou tiež zodpovedný za výmaz obsahu a príspevkov, ktoré sú nevhodné alebo v rozpore s právnymi predpismi. Okrem toho zodpovedá výlučne prevádzkovateľ sociálnej siete sám  za všetky otázky týkajúce sa údajov Vášho užívateľského profilu, ku ktorému Spoločnosť ani nemá prístup. Prevádzkovateľ sociálnej siete nemôže zasahovať do spracúvania Vašich údajov realizovaného Spoločnosťou v rámci zákazníckej komunikácie alebo súťaží.

 Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Prevádzkovateľ, na ktorého sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: 

Telefonický kontakt:    0905 384 151

Doručovacia adresa:   Klincová 35, 82108 Bratislava – mestská časť Ružinov

Mail:                          info@hi-gourmet.sk

 

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nariadenie resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich právach ako dotknutej osoby na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia (najmä čl. 15-22, čl. 77, čl. 79, čl. 82 Nariadenia, § 21 – 28, § 38 Zákona o ochrane osobných údajov). Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu a voči zasielaniu priamych marketingových správ, máte právo na prenosnosť údajov. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia. 

Právo na informácie 

Ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie ohľadne údajov, ktoré sa vás týkajú, a to aj bez vašej osobitnej žiadosti o ich poskytnutie, vrátane hlavných charakteristík spracúvania osobných údajov ako je účel, právny základ a doba uchovávania (spracúvania), totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch jeho zástupcu, príjemcov osobných údajov (v prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín, tiež uvedenie primeraných a vhodných záruk), oprávnené záujmy prevádzkovateľa a/alebo tretích strán v prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ďalej vaše práva na ochranu údajov a vaše možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu). V prípade automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, dotknutá osoba musí byť informovaná zrozumiteľným spôsobom o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ vám poskytne vyššie uvedené informácie tým, že sprístupní Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v rozsahu, v akom už dané informácie ako dotknutá osoba máte. 

Právo na prístup k údajom

Máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú spracúvajú  alebo nie, a ak tomuto tak je máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné kritéria na jej určenie, práva dotknutej osoby na ochranu svojich osobných údajov a jej možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ďalej informácie ohľadne zdroja osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od vás ako dotknutej osoby. Na základe vašej žiadosti prevádzkovateľ poskytne kópiu vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o možnosti, použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje o poskytnutí kópie po prijatí vašej žiadosti.  

Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. 

V prípade automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, dotknutá osoba má prístup k nasledovným informáciám: o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.  Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo tiež dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené určité dôvody. Dôvodmi, pre ktoré je prevádzkovateľ povinný vymazať vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti sú napríklad: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;  odvoláte súhlas, na základe, ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, osobné údaje sa spracúvali nezákonne alebo namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,  osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. 

Prevádzkovateľ nebude môcť v niektorých prípadoch vašej žiadosti vyhovieť napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)     napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)     spracúvanie  je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)      prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)     namietali ste voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedených dôvodov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto údaje poskytli, bránil ak: 

a)   sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase alebo na zmluve (ktorej ste jednou zo zmluvných strán), 

b)   sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

 

Pri uplatňovaní vášho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 

Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce právo na vymazanie. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.  

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu  osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu  osobných údajov, ktoré sa vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak ste namietli voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa na takéto účely už nesmú spracúvať.  Právo kedykoľvek odvolať súhlas 

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie. 

Odvolanie súhlasu môžete doručiť poštou na adresu sídla prevádzkovateľa,  alebo e-mailovú adresu Zodpovednej osoby, prípadne spôsobom uvedeným v udelenom súhlase. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka je v rozpore  s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy

Máte právo na  súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievať, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením/Zákonom o ochrane osobných došlo k porušeniu vašich práv.  Návrh na začatie konania (žalobu) môžete podať na súde členského štátu, kde má prevádzkovateľ prevádzkareň alebo na súde vášho obvyklého pobytu (bydliska).  

Právo na náhradu škody a zodpovednosť

Každá osoba, ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia Nariadenia resp. Zákona o ochrane osobných údajov má právo na náhradu  utrpenej škody od prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním, ktorého sa zúčastnil a ktoré bolo v rozpore s Nariadením resp. Zákonom o ochrane osobných údajov (za škodu spôsobenú nezákonným spracúvaním). Prevádzkovateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobnú nezákonným spracúvaním,  ak preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu (vznik škody nezavinil). 

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.  

Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na našom webovom sídle formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje. 

 [1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Copyright 2018 - 2024 © Hi-Gourmet.sk